Statuten

Naam en Zetel.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: BV Leiden

Zij is gevestigd te Leiden.

Doel.

Artikel 2.

1.    De vereniging heeft ten doel de behartiging van de materiële en immateriële belangen van ondernemingen in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder in de Leidse regio.

2.    Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • het leggen en onderhouden van contacten met plaatselijke en landelijke overheden, andere organisaties van werkgevers en met andere belangengroepen, alles voor zover dienstig ter bevordering van het doel van de vereniging;
 • het overleggen met de gemeente Leiden omtrent de ontwikkeling, exploitatie en beheer van de stationsgebied en haar directe omgeving van de gemeente Leiden;
 • het behandelen van economische en sociale vraagstukken;
 • het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen en van een goede onderlinge verstandhouding tussen de verschillende bedrijven;
 • het geven van relevante voorlichting en informatie voor het bedrijfsleven;
 • alle andere wettige middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Duur.

Artikel 3.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Lidmaatschap.

Artikel 4.

1.    De vereniging kent leden en ereleden.

2.    Leden zijn natuurlijke personen, rechtspersonen en andere vennootschappen die in een bij huishoudelijk reglement nader te bepalen gebied een onderneming casu quo bedrijf uitoefenen, zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

       Ingeval van niet‑toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

3.    Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd en die die benoeming hebben aanvaard.

Artikel 5.

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang, met dien verstande dat ingeval van fusie van een lid‑rechtspersoon, het lidmaatschap overgaat op de verkrijgende rechtspersoon.

Artikel 6.

1.    Het lidmaatschap eindigt:

       a.    door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;

       b.    door opzegging door het lid;

       c.    door opzegging door de vereniging;

       d.    door ontzetting.

2.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

       Niettemin kan een lid met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap opzeggen

       a.    indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, óf

       b.    binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem bekend is geworden of hem is meegedeeld, (behalve indien het betreft wijziging van geldelijke rechten en/of verplichtingen); óf

       c.    binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

3.    Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar.

       De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

       Niettemin kan de vereniging met onmiddellijke ingang het lidmaatschap opzeggen indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

       Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer

       a.    een lid heeft opgehouden aan de vereisten door deze statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, óf

       b.    een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, óf

       c.    redelijkerwijs van de vereniging niet meer gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.    Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet tijdige betaling door het lid van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

       De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

5.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

Geldmiddelen en boekjaar.

Artikel 7.

1.    De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse

       bijdragen van de leden, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.

2.    Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd.

       De wijze van vaststelling van de jaarlijkse bijdrage (contributie) wordt geregeld in het huishoudelijk reglement, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

       Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt, dat ook de ere‑leden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.

3.    Het gedeelte van het vermogen van de vereniging dat door haar is verkregen ten gevolge van de eerdere juridische fusie de dato één en dertig december tweeduizend en drie tussen de vereniging (destijds genaamd): Leiden Centraal, Vereniging voor belangenbehartiging van bedrijven en instellingen rond het Leids Stationsgebied, als verdwijnende vereniging, met de vereniging: LVI Vereniging voor Ondernemingen, alsmede de vruchten van dit vermogen, kan slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan voor de juridische fusie van de vereniging (destijds genaamd): Leiden Centraal, Vereniging voor belangenbehartiging van bedrijven en instellingen rond het Leids Stationsgebied.

4.    Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Bestuur.

Artikel 8.

1.    Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester aanwijzen.

2.    De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd, waarbij het bestuur bevoegd is een aanbeveling te doen.

       De algemene vergadering stelt tevens het aantal der bestuurders vast.

3.    De algemene vergadering kan – op voorstel van het bestuur – ter behartiging van specifieke belangen van de vereniging, buitengewone leden aan het bestuur toevoegen en benoemen.

4.    De buitengewone bestuursleden hebben – behoudens de periode van benoeming – dezelfde rechten als gewone bestuursleden.

5.    Het bestuur kan een derde, niet zijnde een lid van de vereniging, belasten met de uitvoering van de secretariaats-werkzaamheden en ondersteuning van het bestuur.
Het bestuur doet aan de algemene vergadering een voorstel voor de honorering van deze persoon, welke honorering vervolgens door de algemene vergadering vastgesteld dient te worden.

6.    Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

       Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

7.    Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.

8.    Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

9.    Het bestuur vergadert in principe één maal per kwartaal en ten minste vier maal per jaar.
Bestuursvergaderingen worden voorts gehouden wanneer de voorzitter dit nodig oordeelt of het verzoek daartoe door ten minste twee bestuursleden met opgave van de te behandelen onderwerpen tot de voorzitter wordt gericht.

10.  Ieder bestuurslid is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.
Ten aanzien van de besluitvorming binnen het bestuur is het bepaalde in de artikelen 14 lid 5 en 15 leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9.

 1. De voorzitter wordt onverminderd het bepaalde in lid 2 benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en is na ommekomst van deze periode direct doch eenmalig herbenoembaar voor wederom maximaal vier jaar.
 2. Indien iemand als voorzitter wordt gekozen ter voorziening in een tussentijdse vacature, dan treedt hij af op het tijdstip dat zijn voorganger zou moeten aftreden.
  Alsdan is hij direct doch eenmalig herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar.
 3. De overige bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, of bij vervulling van tussentijdse vacatures, voor de resterende periode waarvoor zijn voorganger tot bestuurder was benoemd.
  Een defungerend bestuurslid is direct voor een periode van vier jaar herbenoembaar.
 4. De benoeming van een buitengewoon bestuurslid geldt voor een periode maximaal één jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor wederom maximaal één jaar indien het specifieke belang op grond waarvan hij tot buitengewoon bestuurslid is benoemd, zulks vraagt.
 5. Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen.
  De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk doch met inachtneming van het bovenstaande herbenoembaar. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
 6. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 10.

1.    Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2.    Het bestuur is, met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel bepaalde, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en/of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede‑schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

3.    Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede‑schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

4.    Indien commissies als bedoeld in artikel 16, aan het bestuur voorstellen doen tot het nemen van bestuursbesluiten, zal het bestuur deze voorstellen overnemen, tenzij zwaarwichtige belangen van de vereniging met zich meebrengen dat het voorstel niet moet worden overgenomen. Een zwaarwichtig belang van de vereniging wordt vermoed aanwezig te zijn indien twee derde (2/3e) van de bestuursleden het voorstel van de commissie schriftelijk gemotiveerd verwerpt.

Vertegenwoordiging.

Artikel 11.

1.    Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging, zulks wat betreft de handelingen genoemd in artikel 10 lid 3, met inachtneming van het daar bepaalde.

2.    De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, onder wie in elk geval hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester.

De algemene vergadering.

Artikel 12.

1.    De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

2.    Jaarlijks wordt tenminste een algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering.

       In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting aan de vergadering voor.

       Deze stukken worden ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt. Na verloop van de in de eerste zin van dit lid genoemde termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

3.    Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

       Het bestuur doet de in het vorige lid bedoelde stukken tenminste een maand voor de dag, waarop de algemene

       vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

4.    Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

Artikel 13.

1.    Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.

2.    Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

       Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan.

       De verzoekers kunnen alsdan anderen dan de bestuurders belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.

3.    De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven dagen.

       Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

4.    Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in het vorige lid, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldig besluiten, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.

Artikel 14.

1.    Toegang tot de algemene vergadering hebben de niet geschorste leden en de ereleden, de personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen, die daartoe door de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

2.    Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de niet geschorste leden en de ereleden. Ieder van hen heeft een stem. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde te doen uitbrengen. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gemachtigde optreden.

3.    Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

4.    De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.

5.    Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

       Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

       Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.

       Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 15.

1.    De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het in leeftijd oudste aanwezige bestuurslid.

       Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2.    Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.

       Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

       Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der stemgerechtigden of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.    Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.

       Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Commissies.

Artikel 16.

1.    De algemene vergadering kan besluiten commissies in te stellen.
De taken en bevoegdheden, alsmede de werkwijze van deze commissies, dienen bij huishoudelijk reglement vastgesteld te worden.

Één van de commissies van de vereniging is de commissie Leiden Centraal.

 1. 2.De geldmiddelen van de commissie Leiden Centraal worden gevormd door een bedrag ter grootte van de helft van het eigen vermogen van de vereniging (destijds genaamd): Leiden Centraal, Vereniging voor belangenbehartiging van bedrijven en instellingen rond het Leids Stationsgebied, per één en dertig december tweeduizend drie, welk bedrag in de boeken van de vereniging separaat als bestemmingsreserve geadministreerd dient te worden.

Huishoudelijk Reglement.

Artikel 17.

1.    De algemene vergadering stelt één of meer reglementen vast, waaronder in ieder geval een huishoudelijk reglement.

2.    Bij huishoudelijk reglement worden onder meer vastgesteld:

 • §het gebied waarover de werkingssfeer van de vereniging zich uitstrekt:
 • §de wijze van contributie-ingroei voor leden van de vereniging (destijds genaamd): Leiden Centraal, Vereniging voor belangenbehartiging van bedrijven en instellingen rond het Leids Stationsgebied, niet tevens zijnde leden van de vereniging, en overigens de wijze van vaststelling van de jaarlijkse bijdrage (contributie) van de leden van de vereniging;
 • §de normen waaraan zij die zich als lid bij de vereniging hebben aangemeld moeten voldoen teneinde als lid van de vereniging te kunnen worden toegelaten,

en overigens die onderwerpen waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt

voorzien.

3.    Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

4.    Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2, 3 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 18.

1.    Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van een algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.    Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3.    Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

       Voor de wijziging van artikel 7 lid 4 en artikel 16 is de voorafgaande goedkeuring van de rechter nodig.

4.    De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

5.    Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6.    De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en Vereffening.

Artikel 19.

1.    Het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.

2.    Tenzij de algemene vergadering bij het in het vorige lid bedoelde besluit een andere bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt dit toe aan hen die ten tijde van de ontbinding lid van de vereniging waren.

3.    Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.

4.    Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

       Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorzoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

5.    De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.

Slotbepaling.

Artikel 20.

In alle gevallen, waarin door de Wet, de statuten of het reglement niet wordt voorzien, beslist de ledenvergadering. In dringende gevallen kan door het bestuur een beslissing genomen worden, welke naderhand de goedkeuring behoeft van de ledenvergadering.

STAY IN TOUCH

Copyright 2024 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. +31 71 5127885