Huishoudelijke reglement

Artikel 1

1.     Het werkingsgebied van de vereniging strekt zich uit tot de regio Holland Rijnland.

2.     De belangen van de andere ondernemersorganisaties in het werkingsgebied worden gerespecteerd.

Artikel 2

1.     Het bestuur beslist omtrent de toelating van nieuwe leden en zal er daarbij naar streven als lid aan te trekken kleine, middelgrote en grote ondernemers/ondernemingen en instellingen met een onderneming casu quo bedrijf binnen het in artikel 1 van dit reglement omschreven gebied dan wel lidorganisaties binnen het in artikel 1 van dit reglement omschreven gebied, waarvan de activiteiten naar het oordeel van het bestuur voldoende bedrijfsmatig zijn georganiseerd.

2.     Onder “ondernemers/ondernemingen” wordt verstaan: zelfstandige ondernemers en ondernemingen in het klein, middelgroot en grootbedrijf en beroep en instellingen/non-profit organisaties.

Ondernemers die lid zijn van de vereniging dienen actief een onderneming te exploiteren en bij de (dagelijkse) leiding daarvan betrokken te zijn.

Artikel 3

1.     De taakverdeling binnen het bestuur wordt met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit reglement door het bestuur vastgesteld.

2.     Aan het bestuur is onder meer opgedragen:

a.     benoeming van een vice-voorzitter en een penningmeester, alsmede eventueel van andere leden tot commissaris met een bijzondere takenlast;

b.     goedkeuring van de jaarlijkse rekening en verantwoording van de penningmeester, voordat deze op de algemene ledenvergadering wordt uitgebracht;

c.     goedkeuring van het door de secretaris namens het bestuur op te maken jaarverslag;

d.     het opmaken van een aanbeveling voor de verkiezing van een voorzitter;

e.     het opmaken van een aanbeveling tot benoeming van een secretaris, alsmede – indien deze geen lid is van de vereniging – het uitbrengen van een advies aan de algemene ledenvergadering voor de honorering van de secretaris;

f.     het opmaken van een aanbeveling voor de verkiezing van gewone en buitengewone bestuursleden;

g.     het nemen van beleidsbeslissingen;

h.     het eventueel instellen van commissies.

Artikel 4

1.     De secretaris tekent de stukken die van het bestuur of de vereniging uitgaan.

2.     Belangrijke stukken worden mede door de voorzitter, de vice-voorzitter of de

penningmeester ondertekend.

3.     De secretaris houdt de notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen.

4.     De secretaris ontwerpt het jaarverslag.

5.     Desgewenst verstrekt de secretaris, voorzover mogelijk en zulks ter beoordeling

van het bestuur, aan de leden advies over aangelegenheden in verband met het

doel der vereniging.

Artikel 5

De penningmeester is belast met:

a) het geldelijk beheer der vereniging;

b) het innen der contributies;

c) het doen der uitgaven;

d) het ontwerpen van de jaarlijkse rekening en verantwoording;

e) het opstellen van de jaarlijkse begroting.

Artikel 6

1.     Het bestuur is gerechtigd de leden zodanige inlichtingen te vragen als het meent

nodig te hebben voor de juiste vervulling van zijn taak.

2.     Wanneer het desbetreffende lid zulks verlangt, behandelt de secretaris de

verkregen inlichtingen strikt vertrouwelijk.

Artikel 7

1.     Het bestuur heeft de bevoegdheid zich bij de behandeling van speciale

vraagstukken door een deskundige en/of door een al dan niet uit de leden te

benoemen commissie te doen bijstaan.

2.     Inrichting, taken en bevoegdheden van deze commissie zullen in ieder

afzonderlijk geval door het bestuur worden vastgesteld.

Artikel 8

1.     De leden kunnen zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen

door hun beherende vennoten, directeuren, commissarissen,

procuratiehouders of door een van een schriftelijke volmacht voorziene

bijzondere gevolmachtigde.

2.     Coöperatieve of andere rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen kunnen

bovendien vertegenwoordigd worden door hun bestuursleden.

Artikel 9

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks voor het volgende jaar vastgesteld in de algemene ledenvergadering die binnen zes maanden na afloop van het boekjaar plaatsvindt.

De contributie bedraagt een vast bedrag per lid per jaar.

De contributie wordt verhoogd met omzetbelasting. Als peildatum geldt de datum van

verzending van de contributienota.

Artikel 10

De vereniging kent de volgende commissies, waarvan de samenstelling door het

bestuur wordt bepaald:

  • Commissie Lobby & Politiek
  • Commissie Onderwijs & Werkgelegenheid
  • Commissie PR & Communicatie
  • Commissie Ledenbijeenkomsten
  • Commissie Ledenservice
  • Commissie Detailhandel
  • Commissie Leiden Centraal

Artikel 11

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Dit reglement treedt in werking op de 30ste dag na de algemene ledenvergadering, waarin het zal zijn goedgekeurd.

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 19 april 2011.

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885