Huishoudelijke reglement

Artikel 1

 1. Het werkingsgebied van de vereniging strekt zich uit tot de regio Holland Rijnland.
 2. De belangen van de andere ondernemersorganisaties in het werkingsgebied worden.


Artikel 2

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van nieuwe leden en zal er daarbij naar streven als lid aan te trekken kleine, middelgrote en grote ondernemers/ondernemingen en instellingen met een onderneming casu quo bedrijf binnen het in artikel 1 van dit reglement omschreven gebied dan wel lidorganisaties binnen het in artikel 1 van dit reglement omschreven gebied, waarvan de activiteiten naar het oordeel van het bestuur voldoende bedrijfsmatig zijn georganiseerd.
 2. Onder “ondernemers/ondernemingen” wordt verstaan: zelfstandige ondernemers en ondernemingen in het klein, middelgroot en grootbedrijf en beroep en instellingen/non-profit organisaties.
  Ondernemers die lid zijn van de vereniging dienen actief een onderneming te exploiteren en bij de (dagelijkse) leiding daarvan betrokken te zijn.


Artikel 3

 1. De taakverdeling binnen het bestuur wordt met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit reglement door het bestuur vastgesteld.
 2. Aan het bestuur is onder meer opgedragen:
  a. benoeming van een vice-voorzitter, secretaris en een penningmeester, alsmede eventueel van andere leden tot commissaris met een bijzondere takenlast;
  b. goedkeuring van de jaarlijkse rekening en verantwoording van de penningmeester, voordat deze op de algemene ledenvergadering wordt uitgebracht;
  c. goedkeuring van het namens het bestuur op te maken jaarverslag;
  d. het opmaken van een aanbeveling voor de verkiezing van een voorzitter;
  e. het opmaken van een aanbeveling voor de verkiezing van gewone en buitengewone bestuursleden;
  f. het nemen van beleidsbeslissingen;
  g. het eventueel instellen van commissies.


Artikel 4

De penningmeester is belast met:
a) het geldelijk beheer der vereniging; uitgaven boven een bedrag van € 2500,= worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de penningmeester;
b) het ontwerpen van de jaarlijkse rekening en verantwoording;
c) het opstellen van de jaarlijkse begroting in overleg met het bestuur.


Artikel 5

 1. Het bestuur heeft de bevoegdheid zich bij de behandeling van speciale vraagstukken door een deskundige en/of door een al dan niet uit de leden te benoemen commissie te doen bijstaan.
 2. Inrichting, taken en bevoegdheden van deze commissie zullen in ieder afzonderlijk geval door het bestuur worden vastgesteld.


Artikel 6

 1. De leden kunnen zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door hun beherende vennoten, directeuren, commissarissen,
  procuratiehouders of door een van een schriftelijke volmacht voorziene bijzondere gevolmachtigde.
 2. Coöperatieve of andere rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen kunnen bovendien vertegenwoordigd worden door hun bestuursleden.


Artikel 7

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks voor het volgende jaar vastgesteld in de algemene ledenvergadering die binnen zes maanden na afloop van het boekjaar plaatsvindt.
De contributie bedraagt een vast bedrag per lid per jaar.
De contributie wordt verhoogd met omzetbelasting. Als peildatum geldt de datum van verzending van de contributienota.


Artikel 8

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Dit reglement treedt in werking op de 30ste dag na de algemene ledenvergadering, waarin het zal zijn goedgekeurd.


Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 27 maart 2023

STAY IN TOUCH

Copyright 2024 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. +31 71 5127885