De nieuwe concept-bedrijventerreinstrategie: wat moet ik weten?

Donderdag 21 november presenteerden voorzitter van  Economie 071 Yvonne van Delft en voorzitter VNO-NCW Rijnland Martijn van Pelt de Ruimtelijke strategie bedrijventerreinen 2020-2030. In deze strategie staat beschreven wat de gemeentes van de regio 071 (Leiden, Katwijk, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) de komende jaren van plan zijn met de bedrijventerreinen. Hoewel de belangen van ondernemers op macroniveau zijn geborgd, is het belangrijk de uitvoering op microniveau strak te blijven controleren.

 

Transformatie van bedrijventerreinen.
De regiogemeenten achten de transformatie van bedrijventerreinen nodig omdat er in de Leidse regio de komende jaren een grote verwachte vraag is naar woonruimte. Een van de manieren waarop de gemeenten in deze vraag willen voorzien is het transformeren van bedrijventerreinen naar woonlocaties of het combineren van bedijfs- en woonlocaties. Dit mag echter niet ten koste gaan van de beschikbare ruimte voor ondernemers. In de nieuwe strategie is gewaarborgd dat bij de transformatie van een bedrijventerrein de beschikbare hoeveelheid m² voor bedrijven behouden blijft óf op een andere plek wordt gecompenseerd. Deze compensatie vindt in eerste instantie plaats binnen de gemeentegrenzen. De bedrijventerreinen die worden getransformeerd zijn: ’t Ambacht, Katwijkerweg en Valkenburgseweg (Katwijk); Werninkterrein, Veilingterrein, Rooseveltstraat Trekvliet, Rooseveltstraat West, Lammenschans (Leiden); Lage Zijde, Baanderij (Leiderdorp). De gemeenten hebben toegezegd tot 2030 geen andere bedrijventerreinen te transformeren. Het is echter wel zaak in de gaten te blijven houden of de gemaakte afspraken worden nagekomen: op  veel bedrijventerreinen lijkt het plannen van woningaanbod voorrang te krijgen op bedrijfshuisvesting.

 

Mogelijke uitbreidingsruimte bedrijventerreinen
Daarnaast is er in de Leidse regio vraag om uitbreidingsruimte voor bedrijventerreinen. De gemeente meent te kunnen gaan voldoen aan deze vraag, maar het is nog maar de vraag of dat lukt. Een groot deel van het beoogde uitbreidingsaanbod is ‘zacht’: het is lang niet zeker dat deze gebieden ook écht bestemd gaan worden als bedrijventerrein. De gemeenten van de regio 071 gaan de komende maanden aan de slag om te zorgen dat dit ‘zachte’ aanbod omgevormd kan worden tot ‘hard’ aanbod. Gebieden die hiervoor in aanmerking komen zijn o.a. de IKEA-locatie in Leiderdorp, de oude potgrond-locatie in Zoeterwoude en voormalig vliegveld Valkenburg. Ook is het (geplande) aanbod niet voor elk type onderneming even ruim. De strategie maakt onderscheid tussen Bio science, breed gedifferentieerde terreinen(milieucategorie 3 of lager) en matig gedifferentieerde terreinen (milieucategorie 3 of hoger). Vooral in de laatste categorie is het aanbod nog steeds krap. De komende maanden zal duidelijk worden of de gemeenten erin slagen het zachte aanbod om te vormen naar hard aanbod.

 

Afspraken convenant succesvol geborgd
Ondernemersorganisaties uit de regio, vertegenwoordigd door VNO-NCW, Koepel Leidse Regio, Ondernemend Leiden en Bedrijvig Leiden hebben zich bij de ontwikkeling van deze strategie met succes hard gemaakt voor de afspraken die eerder in het convenant ruimte voor bedrijven 2018-2030 ‘ zijn gemaakt. Zo is vastgelegd dat er voor de te transformeren bedrijventerreinen ingezet wordt op compensatie van verloren gegane hectares elders in de regio, dat een kwalitatief evenwicht in vraag en aanbod wordt nagestreefd, en dat het belang van bedrijventerreinen voor de regio wordt onderkend. Nog belangrijker is de nadruk op een juiste volgordelijkheid: de nodige vervangingsruimte dient tijdig te worden gerealiseerd, plannen voor woningbouw en bedrijfshuisvesting dienen parallel op te lopen, en er dient rekening gehouden worden met de noodzakelijke ‘schuifruimte’. Het is nu zaak de te zorgen dat de gemaakte afspraken ook in de praktijk worden nageleefd.

 

Ondernemers nu aan zet
De gepresenteerde conceptstrategie is pas een eerste stap: voor de Leidse ondernemers begint nu het echte werk. In de strategie zijn de hoofdlijnen van het beleid uitgezet, en de komende maanden wordt bepaald hoe de plannen in praktijk worden gebracht op het niveau van individuele bedrijventerreinen én individuele ondernemers. Ondernemers moeten er de komende maanden dus actief op letten dat hun belangen worden gewaarborgd. Vanaf januari zullen er per gemeente informatieve bijeenkomsten plaatsvinden voor discussie en suggesties. Deze cruciale bijeenkomsten zijn bedoeld om te zorgen dat de zaken per bedrijventerrein en per ondernemer goed in de uiteindelijke strategie terechtkomen. Het is erg belangrijk dat ondernemers in dialoog  gaan met de gemeente om hun belangen te verdedigen.

 

Controle door de stuurgroep
De ondernemersorganisaties zullen de uitvoering van de strategie nauwlettend en kritisch volgen. De stuurgroep wordt driemaal per jaar geïnformeerd over de uitvoering van de strategie, waarbij aangegeven kan worden wat er goed of fout gaat. De volgordelijkheid staat hierbij voorop. Ook zijn er plannen om een makelaar of regisseur aan te stellen die de uitvoering van de strategie in goede banen leidt. De komende tijd zullen we u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen rond de bedrijventerreinenstrategie. De volledige strategie, toelichting voor Leidse ondernemers en de bijlagen met gedetailleerde uitsplitsing per gemeente en bedrijventerrein zijn hieronder te vinden.

 

2019_11_20 Hoofdrapport-Ruimte voor bedrijven in Economie071 gemeenten 2020-2030

2019_11_20 Bijlagenrapport-concept-Ruimte voor bedrijven 2020-2030

STAY IN TOUCH

Copyright 2021 - BV Leiden - All rights reserved.

Rabobank NL58RABO0170708535

K.v.K. 28108576

BTW : NL819299273B01OVER BV LEIDEN

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

E. info@bvleiden.nl

T. 071 5127885